Bij het nietig blijken van enige bepaling in deze algemene voorwaarden blijven de overige voorwaarden van kracht en wordt het nietige artikel zodanig beschouwd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van betrokken partijen komt.

Artikel 1 – Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

IbizaisMine.nl: Eenmanszaak EventConcepts, geregistreerd bij KvK Enschede onder nr: 51794314 en gevestigd te Burg. Eekhoutstraat 28, 7574ZB Oldenzaal.

Accommodatie: Een door Ibizaismine namens de eigenaar ter verhuur aangeboden accommodatie bedoeld voor recreatief gebruik.

Huurovereenkomst: Een overeenkomst tussen eigenaar en huurder van een door Ibizaismine ter verhuur aangeboden accommodatie.

Huurder: Degene die een accommodatie uit het aanbod van Ibizaismine huurt of voornemens is te huren.

Medehuurder: Met de huurder meereizende persoon die gebruik maakt van de gehuurde accommodatie.

Eigenaar: De rechtmatige eigenaar/eigenaren (of diens vertegenwoordiger) van de te huren accommodatie.

Beheerder: Een door de eigenaar aangewezen contactpersoon die namens de eigenaar taken van beheer uitvoert.

Huursom: De huurprijs van de accommodatie.

Totaalbedrag: De huursom vermeerderd met eventuele overige aan de eigenaar of aan Ibizaismine verschuldigde bedragen.

Schriftelijke communicatie: Zowel per post als per e-mail verstuurde berichten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en geleverde diensten van, met en door Ibizaismine. Afwijkende voorwaarden zijn niet van toepassing dan na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding daarvan door Ibizaismine. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van medewerkers van Ibizaismine zijn, voor zover strijdig met deze algemene voorwaarden, uitsluitend geldig indien zij schriftelijk zijn bevestigd.

Ibizaismine behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Ibizaismine zal wijzigingen minimaal een maand voor het ingaan daarvan bekendmaken middels een schriftelijke mededeling dan wel via de webpagina van Ibizaismine.

Artikel 3 – Aard van de overeenkomst

Ibizaismine bemiddelt bij de totstandkoming van een huurovereenkomst tussen verhuurder en huurder en is bij deze huurovereenkomst uitdrukkelijk geen partij.

Reserveren van een accommodatie geschiedt via internet of telefonisch. Bij een internetboeking komt de huurovereenkomst tot stand nadat Ibizaismine, na ontvangst van het per e-mail verzonden boekingsformulier, de boeking per e-mail heeft bevestigd en de volgens artikel 4 verschuldigde aanbetaling aan Ibizaismine is voldaan. Bij een telefonische boeking komt de huurovereenkomst tot stand nadat Ibizaismine dit per e-mail aan de huurder heeft bevestigd en eveneens de verschuldigde aanbetaling is voldaan. Beide manieren van reserveren zijn definitief en bindend, d.w.z. dat bij annulering de in artikel 8 omschreven annuleringskosten verschuldigd zijn.

Artikel 4 – Betaling

Binnen 3 dagen na de reserveringsdatum dient 30% van de totale huursom aan de verhuurder te zijn voldaan.

De resterende 70%, vermeerderd met eventuele aanvullende kosten, dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode aan de verhuurder te zijn voldaan.

Bij reservering binnen 8 weken vóór aanvang van de huurperiode dient het gehele factuurbedrag binnen 3 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging te worden voldaan aan de verhuurder.

Bij reservering binnen 1 week voor het vertrek, dient het gehele factuurbedrag telefonisch per bank te worden overgeboekt, waarbij de kosten geheel voor rekening van de huurder komen.

Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen zal Ibizaismine een schriftelijke aanmaning versturen. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de datum van de aanmaning nog niet in het bezit is van Ibizaismine wordt de overeenkomst geannuleerd. Ibizaismine zal dan de annuleringskosten als omschreven in artikel 8 van deze voorwaarden in rekening brengen bij huurder.

Indien de verhuurder op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is Ibizaismine gerechtigd de huurder de toegang tot de accommodatie te ontzeggen, onverminderd het recht van Ibizaismine op volledige betaling van het overeengekomen totaalbedrag.

Artikel 5 – Bijkomende kosten

Eventuele bijkomende kosten, zoals de waarborgsom, kosten voor eindschoonmaak en de toeristenbelasting, dienen ter plaatse contant aan de beheerder te worden voldaan of, wanneer dit op de factuur aangegeven is, aan Ibizaismine worden voldaan.

Artikel 6 – Gebruik van de accommodatie

De huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en uitsluitend gebruik van de accommodatie te maken volgens de door de eigenaar/beheerder en/of Ibizaismine verstrekte gebruiksinstructies. Alleen de personen die bij boeking zijn aangemeld zijn gerechtigd gebruik te maken van de accommodatie. Het is alleen onder voorwaarden en na schriftelijke toestemming van Ibizaismine toegestaan de accommodatie te gebruiken voor commerciële doeleinden zoals foto- of videoreportages. Ook voor het houden van privéfeesten, zoals bruiloften en recepties, is schriftelijke toestemming van Ibizaismine benodigd.

De huurder dient zich te houden aan de aankomst- en vertrektijden zoals die op de voucher zijn vermeld. Bij aankomst of vertrek op andere tijden dient contact opgenomen te worden met de beheerder. Eventuele kosten voortvloeiend uit afwijkende aankomst- of vertrektijden komen geheel voor rekening van de huurder.

Artikel 7: Prijs en prijswijziging

Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs extra kosten ontstaan aan de zijde van Ibizaismine, kunnen deze, ook na het afsluiten van de overeenkomst, aan de huurder worden doorberekend voor zover deze het gevolg zijn van een wijziging van lasten en/of heffingen die direct op de accommodatie of de huurder betrekking hebben.

De prijzen zoals gepubliceerd op de website van Ibizaismine zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, technische fouten en kennelijke typefouten.

Artikel 8 – Annuleren

De huurder kan te allen tijde de huurovereenkomst annuleren of een vervangende huurder aanwijzen op voorwaarde dat dit schriftelijk geschiedt.

Bij annulering is de huurder het volgende verschuldigd aan Ibizaismine.:

-Annulering na totstandkoming van de huurovereenkomst: 30% van de overeengekomen huursom;

-Annulering tussen 56 dagen en 42 dagen voor vertrek: 50% van de overeengekomen huursom;

-Annulering tussen 42 dagen voor vertrek en de vertrekdatum: 100% van de overeengekomen huursom.

Ibizaismine behoudt zich het recht voor om hierop uitzonderingen te maken, echter alleen ten gunste van de huurder. Daarnaast zal Ibizaismine zich in geval van annulering door de huurder inspannen om de betreffende Ibizaismine alsnog te verhuren. Indien dit succesvol is zullen er slechts (door Ibizaismine te bepalen) beperkte kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 9 – Opzegging of wijziging door Ibizaismine

Ibizaismine kan de huurovereenkomst slechts opzeggen dan wel wijzigen in de volgende gevallen:

-In geval van overmacht zoals oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaar, onaangekondigde verkoop en/of ingebruikname van de accommodatie door de nieuwe eigenaar e.d.;

-Wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden omstandigheden verstaan die van zodanige aard zijn, dat verdere gebondenheid van Ibizaismine aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd; Hoogst zelden is Ibizaismine genoodzaakt wegens zwaarwegende omstandigheden de huurovereenkomst op te zeggen; -Indien de huurder zich, na hierop gewezen te zijn door de eigenaar of beheerder, niet gedraagt als een goed huurder of ernstige hinder voor de omgeving veroorzaakt.

Voor zover in bovenstaande geen sprake is van nalatigheid of verwijtbaar gedrag van de huurder zal Ibizaismine de huurder zo spoedig mogelijk een wijzigingsvoorstel doen in de vorm van een alternatief aanbod van accommodatie. Is dit niet mogelijk of accepteert de huurder het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige factuurbedrag plaatsvinden. Enige andere schade ten gevolge van de opzegging of wijziging zal niet door Ibizaismine worden vergoed.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

Ibizaismine bemiddelt bij de totstandkoming van een huurcontract tussen verhuurder en huurder en is bij de huurovereenkomst uitdrukkelijk geen partij.

Ibizaismine aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

-Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van onze woningen;

-Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woningen, tijdelijke uitval of storingen in en om de accommodatie van water -en/of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde straat opbrekingen en bouwwerkzaamheden rondom de accommodatie;

-Het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval dat de door de eigenaar ingeschakelde dienstverleners, waarvan Ibizaismine afhankelijk is, nalatig blijven;

-Kennelijke fouten of vergissingen op de website van Ibizaismine of andere kennisgevingen, waaronder onjuistheden in teksten en foto’s afkomstig van de huiseigenaren.

-Ongevallen in of om de accommodatie.

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.

Artikel 11 – Klachten

De huurder dient bij klachten eerst ter plaatse met de beheerder tot een oplossing zien te komen. Indien de geconstateerde klacht niet ter plaatse met de beheerder kan worden opgelost, dient de huurder binnen 48 uur contact op te nemen met Ibizaismine. Ibizaismine zal zich inspannen om, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, de klacht naar tevredenheid van de huurder op te lossen. Klachten die pas na het verstrijken van de huurperiode worden gemeld, worden niet meer in behandeling genomen. De huurder dient Ibizaismine te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen. Vroegtijdig vertrek, zonder voorgaand overleg met beheerder en Ibizaismine, vrijwaart eigenaar en Ibizaismine van elke acceptatie van een klacht of welke vorm van restitutie dan ook.

Mocht de klacht niet ter plaatse bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze uiterlijk binnen 4 weken na de verhuring schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij Ibizaismine, Burg. Eekhoutstraat 28 te Oldenzaal.

Artikel 12 – Slotbepalingen

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, voor zover dit niet volgens de regels van internationaal privaatrecht anders is bepaald. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen dan ook in eerste instantie worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in Nederland, tenzij internationaal privaatrecht anders bepaalt.

Waarom boeken bij IBIZA IS MINE?

Scherpe prijs

Door ons directe contact met de eigenaren van de villa's en appartementen bent u bij ons verzekerd van de beste prijs.

Goede en snelle service

Jouw vakantie is onze zorg! Wij zullen er alles aan doen om jouw aanvragen zo snel mogelijk te behandelen en garanderen je een geweldige vakantie zonder zorgen.

Groot aanbod

Ons aanbod veranderd per dag. Kun je niet vinden wat je zoekt? Neem dan contact met ons op en wij komen binnen 24 uur met een passende aanbieding naar jouw wensen.

Altijd iemand op locatie

IBIZA IS MINE werkt met vaste partners op het eiland die 24/7 bereikbaar zijn in geval van problemen. Een zorgeloze vakantie is waar IBIZA IS MINE voor staat!

IBIZA IS MINE Support
1
Welkom! Druk op 'Start' om te beginnen met chatten.

Start